Versuri Muzica
in

Versuri Muzica Artisti
Adauga Vers
Jocuri Muzica
Tv Muzica

Versuri Agmen


ARTISTI
     
CAUTARI

VERSURI AGMEN


Agmen - AndA L UtrpenA
Kamenné modly nad krajinou ledu mrazivé stíny v duších mrtvých krvavé slzy zkrápìjí zem temní andìlé zažehli hranici. Kamenné modly nad krajinou ledu z mrazivých stínù vychází ž
Agmen - Apokalypsa
Záblesk temnou oblohou od zlatého køíže. Hymna dobyvatelù zní krajinou stínù. Vìštby dávných prorokù naplnìná znamení, pøíchod apokalypsy - koneèného dne. Dusot koní protíná
Agmen - Kladivo Na Carodejnice
[Torr Cover]
Agmen - Mise Dobra
Kamenné tváøe mužù víry, masakr nevinných lidí. Jezdci na koních nesoucí víru, pravdu, lásku a poznání dobra. Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu. Domy v plamenech mise dobra
Agmen - NesmrtelnA2
Jsem nesmrtelným žijícím bohem. Já jsem pravdou, žijící vírou, utrpením. Z ptaèích výšin sleduji smrt po dobu vìkù dodávám utrpení. Chladný déš proniká hluboko do nitra, utr
Agmen - PA SnA KrkavcA1
Ztichlou krajinou nese se náøek, záchvìvy zemì pod chladným oparem. Za zpìvu krkavcù ožívá øíše, vláda temnot pod vìèným ledem. Temné vize - pøichází zlo, v podobì víry v dobr
Agmen - PA SnA TemnA2ch NocA
Noc se rozprostøela tichou krajinou temnou a tesknou. Mrazivý chlad dává tušit zlo pøíchod temných sil a utrpení. Ztemìlou krajinou zní náøky mrtvých z mrazi
Agmen - TemnAC Hory
Mocné hory tyèící se k obzoru, z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù. Vláda temnot usedá na trùn, noèní oblohou pøichází posel. Smrtící zÃ
Agmen - ZatracenA
Rozmlouvám s démony uvnitø své duÅ¡e o zlu a zatracení, které tkví ve mì, za bezesných nocí plných strachu slyším v dáli znít chóry písní MÃ

TOP VERSURI
RECLAMA


Copyright © Versuri-Online.ro  | Termeni si conditii  |  Linkuri |  Contact